ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Toiduakadeemia veebilehe vastutav töötleja on Toiduakadeemia OÜ registrikood 11469912, aadress Lootsi 8, Tallinn, Harjumaa, tel (+372)56452299 ja e-kiri info@toiduakadeemia.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Kasutaja tagasiside teel kogutakse isikuandmeid veebilehe toiduakadeemia.ee kaudu pakutava teenuse paremaks muutmiseks, kasutajatoele laekunud probleemide, ettepanekute lahendamiseks, tagasiside küsimiseks, kasutajaeelistuste analüüsimiseks ning veebilehe kasutusmugavuse parendamiseks.

Kui kasutaja on selleks oma nõusoleku andnud, siis kasutatakse avaldatud isikuandmeid ka selleks, et teavitada veebilehe kasutajat kampaaniatest (tarbijamängudest), uudistest (nt teenustesse lisandunud uutest teenustest) või artiklitest uudiskirja kaudu.

Toiduakadeemia kogub, koondab ja analüüsib üldistatud andmeid saamaks teavet ka järgneva kohta:

Veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehe teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika kogumiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt tarbijavaidluste lahendamine) või veebilehe kasutaja nõusolekul.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebilehe kasutajatoele kasutaja probleemide lahendamiseks.

Toiduakadeemia ei levita, edasta ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui kasutajaga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebilehe funktsionaalsuse, andmemajutuse tagamiseks või uudiskirja saatmiseks (nt Omnisend).

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebilehe Toiduakadeemia töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada kasutajatoe teenust. Veebileht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebilehe volitatud töötlejatele (nt andmemajutus) toimub veebilehe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine, parandamine ja nõusoleku tagasivõtmine

Veebilehe kasutajal on igal ajal õigus nõuda oma isikuandmete muutmist ja kustutamist pöördudes kirjalikult veebilehe Toiduakadeemia poole aadressil info@toiduakadeemia.ee.

Kui isikuandmete töötlemine toimub veebilehe kasutaja nõusoleku alusel, siis on kasutajal õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kasutajatuge e-posti teel info@toiduakadeemia.ee või uudiskirja puhul eemaldada end uudiskirja listist. Vastav link on välja toodud igas uudiskirjas.

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine

Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt siduda ühe kindla isikuga. Toiduakadeemia kasutab oma veebilehel küpsiseid (cookies), mille funktsioon on üldise statistika kogumine veebilehe liikluse kohta. Toiduakadeemia jälgi individuaalsete inimeste käitumist ja liikumist veebilehel.

Säilitamine

Kui veebilehe Toiduakadeemia kasutaja on andnud enda nõusoleku Toiduakadeemia uudiskirjaga liitumiseks, säilitatakse kasutaja poolt avaldatud andmeid tähtajatult või kuni ajani, mil kasutaja palub oma andmete kustutamist.

Kui kasutaja osaleb Toiduakadeemia poolt korraldatud tarbijamängus, aga ei soovi liituda Toiduakadeemia uudiskirjaga, säilitatakse kasutaja isikuandmeid kuni tarbijamängu toimumiseni.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Kasutajatugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub kasutajatoe vahendusel (team@Toiduakadeemia.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Toiduakadeemia-le oma andmeid edastades ja Toiduakadeemia veebilehte kasutama asudes on kasutaja nõustunud käesolevate privaatsustingimustega.

Käesolevad privaatsustingimused on kehtivad alates 01.01.2024.